Urla Yarımadası Çeşme Kavunu Üretim Alanlarında Fusarium oxysporum f. sp. melonis’in Fizyolojik Irkları

Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi / Makale Detayları
Cilt(Volume): 46 Sayı(Number): 1 2017 Sayfa(Page): 25-32 2017-1-25-32.pdfBaşlık: Urla Yarımadası Çeşme Kavunu Üretim Alanlarında Fusarium oxysporum f. sp. melonis’in Fizyolojik Irkları

Yazar: Ömer ERİNCİK

 

Özet: Kavun Fusarium Solgunluğunun etmeni olan Fusarium oxysporum f.sp. melonis (FOM),’in belirli kavun çeşitlerine özelleşme gösteren çeşitli fizyolojik formları bulunmaktadır. Bu çalışma Urla Yarımadasında yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan Çeşme Kavununda solgunluğa neden olan FOM ırklarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. ‘Çeşme Kavunu’ üretim alanlarında 2009 yılında toplanmış olan 44 patojenik FOM izolatı ırklarının belirlenmesi amacıyla testlenmiştir. Irk tanısı, izolatların bir dizi ayırıcı kavun çeşidine gösterdikleri virülenslik derecelerine bakılarak yapılmıştır. Çalışma sonuçları, FOM’un dört ırkının da (Irk 0, 1, 2 ve 1.2) bölgede varolduğunu ortaya koymuştur. Dört ırk arasında, 24 izolat ile temsil edilen ırk 1 yörede en yaygın ırk olarak bulunmuştur. Irk 0 ve ırk 1.2 den her biri 8’er izolat ile temsil edilirken ırk 2 ise 4 izolat ile temsil edilmiştir. Bu çalışmaki bulgular, Çeşme Kavunu Fusarium Solgunluğunun mücadelesine yönelik olarak çalışacak araştırıcılara yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fusarium oxysporum f.sp. melonis, Fusarium Solgunluğu, Kavun, Çeşme Kavunu, Fizyolojik ırklar
Title: Physiological Races of Fusarium oxysporum f.sp. melonis in Çeşme Melon Producing Areas of Urla Peninsula, Turkey

Author: Ömer ERİNCİK

 

Abstract: Fusarium oxysporum f.sp. melonis (FOM), the causal agent of Fusarium wilt of melon, has various physiological races specialized to infect particular melon varieties. The aim of this project was determining the races of FOM causing wilting on ‘Çeşme Melon’, a widely-grown melon variety in Urla Peninsula. A total of 44 pathogenic FOM isolates collected from ‘Çeşme Melon’ fields in 2009 were subjected to race determination. Race of each isolate was identified by testing their virulence on a set of differential melon cultivars. Results indicated that all four races of FOM (Race 0, 1, 2 and 1.2) were found in the area. Race 1, represented by 24 isolates, was the most prevalent one. Race 0 and race 1.2, each was represented by 8 isolates and race 2 by 4 isolates. The findings will be beneficial for the researchers who are interested in managing Fusarium wilt of ‘Çeşme Melon’.

Keywords: Fusarium oxysporum f.sp. melonis, Fusarium wilt, Melon, Çeşme Melon, Physiological races.