Ankara İli Arpa Üretim Alanlarındaki Rhizoctonia Türlerinin Anastomosis Gruplarının Moleküler Karakterizasyonu

Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi / Makale Detayları
Cilt(Volume): 46 Sayı(Number): 2 2017 Sayfa(Page): 61-67 2017-2-61-67.pdfBaşlık: Ankara İli Arpa Üretim Alanlarındaki Rhizoctonia Türlerinin Anastomosis Gruplarının Moleküler Karakterizasyonu

Yazar: Filiz ÜNAL, M. Erdi KARA

 

Özet: Arpa (Hordeum vulgare L.), dünyada insan ve hayvan beslemesi açısından önemli bir hububat bitkisidir. Rhizoctonia türleri hububatta fide çürüklüğü, kök ve kökboğazı çürüklüğü yaparak zarar oluşturan kendi içinde değişik gruplara sahip funguslardır. 2015 üretim sezonunda kök çürüklüğü hastalıklarını belirlemek için Ankara İli arpa tarlalarında surveyler gerçekleştirilmiştir. Bu tarlalardan 48 bitki ve 48 toprak örneği toplanmıştır. Bu bitki ve toprak örneklerden yapılan izolasyonlar sonucunda 9 anastomosis grubuna ait 28 Rhizoctonia izolatı elde edilmiştir. İzolatlar hif yapısı, koloni morfolojisi, test izolatları ile anastomosis reaksiyonları ve rDNA-ITS sekans analizleri ile tespit edilmiştir. Çok çekirdekli Rhizoctonia izolatları R. solani AG 2-2, AG 4 HG II, AG 5, Waitea circinata var. circinata ve Waitea circinata var. oryzae olarak beş grup içerisinde yer almıştır. İki çekirdekli Rhizoctonia izolatları R. solani AG D I (R. cerealis), AG A, AG E ve AG I.olarak dört grup içerisinde yer almıştır. Patojenite testleri sonucunda AG 2-2, AG 4 HG II, AG 5, Waitea circinata var. circinata, Waitea circinata var. oryzae ve BN AG D I (R. cerealis) grupları arpada patojen bulunmuştur. En virulent grup AG 4 HG II olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rhizoctonia spp., anastomosis grup, arpa, rDNA-ITS sekans
Title: Molecular Characterization of Rhizoctonia Species and Anastomosis Groups in Barley Production Areas in Ankara Province

Author: Filiz ÜNAL, M. Erdi KARA

 

Abstract: Barley (Hordeum vulgare L.) is an important cereal crop in terms of human and animal nutrition in the world. Rhizoctonia species are a diverse group of fungi that damage small-grain cereals by rotting the seedlings, roots and crowns. In order to determine the root rot diseases, surveys were carried out in barley fields in 2015 growing season in Ankara. 48 barley and 48 soil samples were collected from barley fields. As a result of isolation from plant and soil samples collected from barley fields, 28 Rhizoctonia isolates belonging to 9 anastomosis groups were obtained. The isolates were identified based on hyphal, colony morphology, anastomosis reaction with known tester isolates and rDNA-ITS sequence analysis. Multinucleate (MN) Rhizoctonia isolates were grouped into five AGs as R. solani AG 2-2, AG 4 HG II, AG 5, Waitea circinata var. circinata, Waitea circinata var. oryzae and Binucleate (BN) Rhizoctonia isolates were grouped into four AGs as AG D I (R. cerealis), AG A, AG E and AG I. As a result of pathogenicity tests, AG 2-2, AG 4 HG II, AG 5, Waitea circinata var. circinata, Waitea circinata var. oryzae and BN AG D I (R. cerealis) groups were found to be pathogen on barley and it was determined that the most virulent group was AG 4 HG II.

Keywords: Rhizoctonia spp., anastomosis group, barley, rDNA-ITS sequence