Domateste Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis’in Epifitik Popülasyonunun Belirlenmesinde Uygun Yöntemin Seçimi

Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi / Makale Detayları
Cilt(Volume): 46 Sayı(Number): 3 2017 Sayfa(Page): 89-99 2017-3-89-99.pdfBaşlık: Domateste Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis’in Epifitik Popülasyonunun Belirlenmesinde Uygun Yöntemin Seçimi

Yazar: Sabriye BELGÜZAR, Sümer HORUZ, Yeşim AYSAN, Yusuf YANAR

 

Özet: Bu çalışma, hastalık belirtisi göstermeyen domates fidelerinde Domates bakteriyel solgunluk hastalığına sebep olan Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm)’in varlığı belirlenirken kullanılacak en uygun yöntemin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Farklı Cmm konsantrasyonları ile domates fideleri bulaştırılmış ve farklı zaman dilimlerinde örneklemeler yapılarak patojenin varlığı genel bir besi yeri olan King B, yarı seçici besi yeri olan Selective Clavibacter Medium (SCM)’a ekim, serolojik (DAS-ELISA) ve moleküler (PCR) yöntemler kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonunda, Cmm’in iletim demetlerinde ve yeşil aksamda bulaşık olduğu halde, genel besi yerine ekim ve DAS-ELISA testi olumlu sonuç vermemiştir. SCM’ye ekim ve gelişen bakterilerin toplanarak etmene spesifik PCR testleriyle, patojenin varlığı 24 saat sonra başarılı bir şekilde belirlenmiştir. Çalışma sonucunda belirlenen bu yöntemle domates fideleri bu patojenin varlığı yönünden incelenmiş olup, hastalığın bölgesel epidemiyolojisinde epifitik bulaşıklığın rolü ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Domates, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, epifitik, PCR.
Title: Investigation on the Appropriate Method for Determination of Epiphytic Population of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis on Tomato

Author: Sabriye BELGÜZAR, Sümer HORUZ, Yeşim AYSAN, Yusuf YANAR

 

Abstract: This study was conducted to determine the most appropriate method for determining the presence of causal agent of tomato bacterial wilt disease Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) in symptomless tomato seedlings. Tomato seedlings were infected with different concentrations of Cmm and sampled at different time intervals. The presence of the pathogen in infected seedling tried to determine by plating on King B medium and a semi-selective Clavibacter Medium (SCM) and by using serological (DAS-ELISA) and molecular (PCR) methods. At the end of the study, both methods (plating on King B and DAS-ELISA) did not give any positive results even though the presence of the pathogen in leaves and vascular bundles of infected tomato seedlings. The presence of the pathogen is determined successfully in infected tomato seedling 24 hours post-inoculation by plating on SCM and performing specific PCR tests with bacteria grown on the medium. As a result of the study, tomato seedlings were tested with this method in terms of the presence of the pathogen, revealing the role of epiphytic infection in the regional epidemiology of the disease.

Keywords: Tomatoes, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, epiphytic, PCR.