Türkiye’de Arpada Kök ve Kökboğazı Çürüklüğüne Neden Olan Fusarium redolens’in İlk Tespiti

Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi / Makale Detayları
Cilt(Volume): 46 Sayı(Number): 3 2017 Sayfa(Page): 101-105 2017-3-101-105.pdfBaşlık: Türkiye’de Arpada Kök ve Kökboğazı Çürüklüğüne Neden Olan Fusarium redolens’in İlk Tespiti

Yazar: Nergiz Zeynep YEĞIN, Filiz ÜNAL, Nasibe TEKİNER, F. Sara DOLAR

 

Özet: Arpa (Hordeum vulgare L.), dünyada insan ve hayvan beslenmesi açısından önemli bir hububat bitkisidir. Fusarium türleri hububatta fide çürüklüğü, kök ve kökboğazı çürüklüğü ve bazı durumlarda başak yanıklığına neden olarak zarar oluştururlar. Kök çürüklüğü etmenlerinin belirlenmesi amacıyla 2011 yılı yetiştirme sezonunda İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kırşehir ve Kırıkkale illerindeki arpa yetiştirme alanlarında surveyler yapılmıştır. Hastalıklı arpa bitkilerinden yapılan izolasyonlar sonucunda Kırşehir ilinden toplanan 3 izolatın Fusarim redolens olduğu tespit edilmiştir. Tür tanımlamaları morfolojik ve DNA sekans analizi ile gerçekleştirilmiştir. İzolatların patojenisite testleri petride hipokotil testi ve bitki testi ile yapılmıştır. Bu çalışma sonucu tespit edilen Fusarium redolens arpada Türkiye için ilk kayıttır.

Anahtar Kelimeler: Fusarium redolens, arpa, kök çürüklüğü
Title: First Report of Fusarium redolens Causing Root and Crown Rot of Barley (Hordeum vulgare) in Turkey

Author: Nergiz Zeynep YEĞIN, Filiz ÜNAL, Nasibe TEKİNER, F. Sara DOLAR

 

Abstract: Barley (Hordeum vulgare L.) is an important cereal crop in terms of human and animal nutrition in the world. Fusarium species are a diverse group of fungi which damage small-grain cereals by rotting the seedlings, roots, crowns and in some cases, infect the heads. In order to determine the root rot diseases, surveys were carried out in barley growing areas in Kırşehir and Kırıkkale provinces of Central Anatolia Region in 2011. As a result of isolation from diseased barley plants, three isolates Fusarim redolens Wollenweber were found in Kırşehir Provinces. The identification of fungi to the species level was carried out according to morphology and DNA sequence analysis. Pathogenicity tests were conducted such as hypocotly test and plant test. This is the first report of Fusarium redolens isolated from barley plants in Turkey.

Keywords: Fusarium redolens, barley, root rot